Sve­fas Rikt­lin­jer för håll­bar­het

Svefa har definierat hur vi arbetar med hållbarhet i vår verksamhet. Som grund för arbetet ligger genom vår vision, affärsidé samt varumärkeslöfte. Målgrupperna för vårt hållbarhetsarbete omfattar våra kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och övriga intressenter samt samhället där vi verkar. Utgångspunkten tar vi i FN:s globala principer (Global Compact) som vi ställer oss bakom.

Svefas breda verksamhet berör de flesta av hållbarhetsmålen, men huvudfokus är där vi direkt kan vara med och bidrar eller påverkar: Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna och Jämställdhet. De används som en ledstjärna för att driva hållbarhetsarbetet framåt inom Svefa. Utöver de tre utvalda målen arbetar respektive affärsområde även aktivt med fler av de globala målen för hållbar utveckling. 

Våra riktlinjer för hållbarhet avser hela Svefakoncernens hållbarhetsarbete och delas upp i tre huvudområden; ekonomiskt, socialt samt miljömässigt ansvarstagande och sammanfattas av våra tio övergripande principer. Utgångspunkten är att prioritera de områden där vi har störst möjlighet att göra skillnad och att göra detta tankesätt till en naturlig del av vår affär. Hållbarhet för Svefa handlar om de dagliga beslut vi fattar i vår verksamhet och hur vi styr vårt arbete mot framtiden.

Svefas riktlinjer för hållbarhet ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete som ständigt utvecklas. Därför uppdateras riktlinjerna löpande. Hållbarhetsarbetet pågår ständigt i vår verksamhet och kompletteringar görs kontinuerligt av riktlinjerna och detaljerade arbetsplaner inom våra tre huvudområden.

Ekonomiskt ansvarstagande - Hållbara städer och samhällen

Svefas vision är att vara Sveriges ledande och mest nytänkande fastighetsrådgivare som skapar ett hållbart samhälle och långsiktig kundnytta. Vår affärsidé är att erbjuda innovativ spetskompetens med helhetsperspektiv till Sveriges fastighetssektor. Vi finns lokalt och vänder oss till professionella kunder med komplexa behov. Vi utnyttjar vår kunskapsbredd och har helhetssyn på det vi gör. Vi utför vårt arbete med integritet, närhet och fokus på genomförbarhet. Som individer och organisation är vi engagerade, samverkande och professionella.

Socialt ansvarstagande - Jämställdhet

Våra medarbetare har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi ska erbjuda en arbetsplats som präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde medarbetaren.

Miljömässigt ansvarstagande – bekämpa klimatförändringarna

Svefa ska värna om miljön för nuvarande och kommande generationer genom att i vår egen verksamhet begränsa negativ miljö- och klimatmässig påverkan i så stor omfattning som möjligt genom att använda lämpliga produkter och tjänster, följa lagar och regler samt ställa krav på våra leverantörer.

Tio övergripande principer

De viktigaste åtagandena inom hållbarhetsområdet sammanfattar vi i nedanstående tio övergripande punkter. Dessa åtaganden anges här utan rangordning. 

Princip 1

Svefa ska bidra till att skapa en mer hållbar utveckling såväl genom de uppdrag vi utför åt våra kunder som genom våra egna affärsaktiviteter. Vi gör detta inom tre övergripande områden: ekonomiskt ansvarstagande/affärsetik, socialt ansvarstagande samt miljömässigt ansvarstagande.

Princip 2

Svefa är ett politiskt och religiöst oberoende företag. Vi ger vår uppriktiga syn i sakfrågor utan att ta politisk ställning. Vi diskriminerar inte kunder, medarbetare eller intressenter på grund av kön, hudfärg, religion, politisk åsikt, sexuell läggning eller funktionshinder.

Princip 3

Svefa och våra medarbetare ska följa lagar och regler i de länder vi verkar samt arbeta och stå upp för mänskliga rättigheter där vi har möjlighet att påverka. Vi tolererar inte barnarbete eller tvångsarbete. Rätten till föreningsfrihet respekteras i alla delar av vår verksamhet.

Princip 4

Svefas medarbetare ska iaktta god affärssed och agera etiskt i sitt arbete och i relationer med kunder och intressenter. Svefa som företag erbjuder inga förmåner eller kompensationer som strider mot lagar eller som är oförenliga med god affärssed. Inte heller får medarbetare acceptera ersättningar från tredje man som kan påverka, eller uppfattas påverka, objektiviteten när man fattar affärsmässiga beslut.

Princip 5

All vår rådgivning ska vara oberoende och kännetecknas av högsta integritet. Våra råd ska följa de principer, standards och riktlinjer som finns inom respektive område. Som en ledande aktör inom fastighetsrådgivning ska vi också verka för att utveckla och förbättra fastighetsbranschen och hjälpa kunder att göra rätt och på så vis bidra till samhällsnytta.

Princip 6

Medarbetare och partners (delägare) kan inte ha ekonomiska intressen som strider mot Svefas oberoenderegler eller Svefas intressen. Som ett företag som måste åtnjuta högt förtroende ställs stora krav på personligt uppträdande i alla arbetsrelaterade situationer.

Princip 7

Svefa kännetecknas av öppenhet och transparens och eftersträvar en aktiv dialog med samhället och dess företrädare.

Princip 8

Svefa uppmuntrar och verkar för mångfald på arbetsplatsen.

Princip 9

Våra medarbetare har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Princip 10

Svefa ska i vår egen verksamhet syfta till att begränsa negativ miljö- och klimatmässig påverkan genom att använda lämpliga produkter och processer, följa lagar och regler inom miljöområdet. Vi skall även ställa krav på att våra leverantörer lever upp till UN Global Compacts samt Svefas principer.

senaste rev. 2021-01-27