Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Per­son­upp­gifts­han­te­ring

Följande policy beskriver Svefa Holding AB:s, med organisationsnummer 556542-2671 och nedan kallad Svefa, hantering av personuppgifter.

Inledning

Vi värnar om våra befintliga och framtida samverkansparter integritet. Som samverkansparter ska du kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Svefa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Den här policyn fastställer grunderna för behandlingen av alla personuppgifter som samlas in från dig eller som du lämnar. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person. För att du ska kunna ingå en samarbets- eller uppdragsrelation eller kontakta oss behöver vi ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Vi behandlar dina personuppgifter med huvudsyfte för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi strävar alltid efter att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vidare behöver vi också dina personuppgifter för att ge dig relevant marknadsföring, uppföljning, information, affärsutveckling och lagefterlevnad – till exempel kundundersökningar, obligatorisk statistisk uppföljning med mera.

Du har alltid rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring genom att kontakta oss via info@svefa.se. Alternativt avregistrera dig i samband med mottagande av nyhetsutskick.

Personuppgifter vi behandlar

Följande är exempel på personuppgifterna som kan komma att behandlas av oss:

 • Namn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger, t.ex. intresse eller önskemål om kost

Korrespondensen mellan dig och oss kan också komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra uppdrag och tjänster på bästa sätt. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Olika personuppgifter behandlas beroende på ändamålet.

Ändamål

Följande är exempel på ändamål

 • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift 
 • För att administrera dina uppdrag
 • För att kunna kommunicera med dig
 • För att utföra och förbättra våra tjänster
 • För att kunna genomföra kund- och marknadsundersökningar
 • För att kunna skicka kunskap, information och erbjudanden till dig
 • För att granska och analysera användandet av våra tjänster
 • För att föra statistik över besök på våra digitala kanaler

Tillgång till dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Följande är exempel på ytterligare tillvägagångssätt:

 • Uppgifter från offentliga register 
 • Uppgifter du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter vi får när du anlitar oss som uppdragstagare
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev eller prenumeration
 • Uppgifter vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på an-nat sätt tar kontakt med oss

Utlämning av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag, distributörer, ombud eller samarbetspartners och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till land utanför EU/EES, däri inbegripet Ukraina och USA om så krävs för leverans av våra tjänster gentemot dig som uppdragsgivare.

Samtycke

När du godkänner den här personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hän-syn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Om du avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter att lagras i upp till 10 år för att vi ska kunna uppfylla gällande lag och redovisningskrav. 

Rätt att begära information

Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få dessa rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss på:

Svefa
Mäster Samuelsgatan 60
Box 3316
103 66
Stockholm

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna personuppgiftspolicy. Aktuell version av denna personuppgiftspolicy kommer alltid att finnas publicerad på vår webbplats.