Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Förvaltningsrådgivning

Förvaltningsrådgivning har ett unikt helhetserbjudande och en specifik spetskompetens för värdeskapande förvaltning som ger effektiva, hållbara och utvecklande resultat. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa genomförbarhet.

Gedigen kompetens Metoder och resultat som fungerar i dagens och framtidens fastighetsförvaltning

Förvaltningsrådgivning har ett unikt helhetserbjudande och en specifik spetskompetens för värdeskapande förvaltning som ger effektiva, hållbara och utvecklande resultat. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa genomförbarhet.

Genom att kombinera lång erfarenhet, djup och bred branschkunskap med moderna digitala lösningar kan vi ge vi ge konkreta verktyg, metoder och resultat som fungerar i dagens och framtidens fastighetsförvaltning. Vi kombinerar vårt oberoende med branschledande kunskap inom regelverk för fastighetsförvaltning och tjänsteentreprenader, såsom ABFF, Aff, ABK, ABT. Våra kunder får både tryggheten i regelverken och en behovsanpassad rådgivning. Oavsett om din fastighet ännu inte är uppförd, i löpande förvaltningen eller om behov uppstår till följd av en specifik händelse.

Löpande förvaltning Vi hjälper er att säkerställa att den befintliga förvaltningen är optimal

Svefas erfarna konsulter besitter en marknadsledande kompetens inom förvaltningsoptimering, organisationsutveckling och digitalisering av fastighetsförvaltning. Vi säkerställer att ni har:

 

Förändrat behov Svefa hjälper er när befintliga förvaltningsavtal löper ut, fastigheten avyttras eller förvärvas, eller när förvaltningsmodellen vidareutvecklas

En framgångsrik upphandling inom förvaltningsområdet kräver både generell upphandlingskompetens och specifik förvaltningskompetens. Svefas fördel är kombinationen av vår bredd av kompetenser erfarenheter och vår storlek. Det innebär att vi alltid kan leverera en helhetslösning från strategi till genomförande oavsett om det gäller upphandling, förvärv eller avyttring eller förändringsarbete. Vi är marknadsledande inom

 

Nyproduktion Säkerställ ett långsiktigt förvaltningsperspektiv i tidigt skede

En upphandling av byggentreprenader och ramavtal med hjälp av AB, ABT och ABK innebär att branschens upphandlingsreglemente utgör det grundläggande regelverket mellan parterna. En upphandling som genomförts med hjälp av Svefa säkerställer:

En framgångsrik upphandling inom förvaltningsområdet kräver både generell upphandlingskompetens och specifik förvaltningskompetens. I just denna kombination ligger Svefas konkurrensfördel till en affärsmässig och kostnadseffektiv upphandling.

Våra tjänster avseende upphandling är specialiserade kring förvaltnings- och driftentreprenader samt olika tjänster inom fastighetsförvaltning och förvaltningsstöd.

Vi erbjuder allt ifrån förstudier vid val av driftsformer och organisationsmodeller till genomförande av hela upphandlingar. Tack vare den långa och gedigna erfarenhet som våra konsulter besitter kan vi ta oss an komplexa upphandlingar för såväl landsting, kommuner och dess bolag samt större privata fastighetsägare.

Vi arbetar alltid utifrån branschregelverk som Aff, AB, ABT och ABK, och besitter dessutom specialkunskap avseende LOU.

 

Expertis Våra områden inom förvaltningsrådgivning

Status- och kvalitetskontroller

Ofta gör man en statuskontroll av en byggnad i samband med att en entreprenad avslutas eller att en fastighet förvärvas, men detta kan med fördel även genomföras löpande, med fasta intervaller, för att säkerställa att fastigheten sköts optimalt. För att ge maximalt värde bör en statuskontroll kopplas till en förvaltningsstrategi och en förvaltningsplan. Svefa har kompetens inom:

 • Förvaltning, organisationsuppbyggnad och teknik
 • Framtagande av förvaltningsstrategier
 • Framtagande av förvaltningsplaner

Rätt organisation

Lyckad organisationsutveckling innebär att många komplexa frågeställningar och perspektiv måste hanteras och genomförandet sker på ett strukturerat och genomtänkt sätt. Det är även av yttersta vikt att utgå ifrån relevanta fakta, krav på verksamheten, framtida mål och visioner. Svefa har de senaste åren genomfört och varit delaktiga i fler än 150 organisationsutvecklingsprojekt.

 • Erfarna konsulter
 • Bred och djup kompetens
 • Lokal närvaro

Digitalisering och information

En digitaliserad fastighetsverksamhet innebär att det blir enklare att prioritera och att fatta rätt beslut. Digitalisering av förvaltningen kan skapa stora värden, men det kräver nya arbetsprocesser, anpassad organisation, tillförlitlig data samt uppdaterade förvaltningsstrategier.

 • Vi hjälper er att ta fram en strategi för ökad digitalisering, med målbild och lämpliga etapper
 • Vi utreder nuvarande systemstöd och arbetsprocesser och tar fram handlingsplan mot ett nytt bör-läge
 • Vi hjälper er igenom hela upphandlingsprocessen från behovsanalys till anbudsförfrågan, utvärdering och avtal med slutlig leverantör
 • Vi kan projektleda införande av nya system och arbetsprocesser, med en eller flera inblandade parter
 • Vi hjälper er med konvertering av data till nya system, fastställande av nya begrepp och att dokumentera den nya helhetslösningen så att alla förstår sambanden

Upphandling av tjänsteentreprenader

En framgångsrik upphandling inom förvaltningsområdet kräver både gedigen upphandlingskompetens och specifik förvaltningskompetens. Våra tjänster avseende upphandling är specialiserade kring förvaltnings- och driftentreprenader samt olika tjänster inom förvaltningsstöd. Tack vare den långa och gedigna erfarenhet som våra konsulter besitter kan vi ta oss an komplexa upphandlingar för såväl landsting, kommuner och dess bolag samt större privata fastighetsägare.

 • Vi hjälper er med allt i från förstudie och strategisk rådgivning till genomförande av upphandlingar
 • Våra konsulter har gedigen erfarenhet och omfattande kompetens inom komplexa upphandlingar
 • Svefa har marknadsledande kompetens inom branschregelverk som Aff, AB, ABT och ABK
 • Svefa har specialistkompetens avseende LOU

Upphandling av bygg-, anläggningsentreprenader

En upphandling av byggentreprenader och ramavtal med hjälp av AB, ABT och ABK innebär att branschens upphandlingsreglemente utgör det grundläggande regelverket mellan parterna. En upphandling som genomförts med hjälp av Svefas säkerställer:

 • En tydlig bild av entreprenadens/ramavtalets omfattning och innehåll
 • Att förvaltningsperspektivet tas in redan i entreprenaden
 • Att det finns färdiga verktyg för uppföljning och kontroll
 • En styrning av anbud till rätt pris

Förvärv eller avyttring

Innan en fastighet avyttras eller förvärvas finns mycket att vinna på att göra en statuskontroll av fastighetens skick utifrån ett förvaltnings-, administrativt och tekniskt perspektiv. Detta gör att man har möjlighet att proaktivt hantera de utmaningar som identifieras samt vara välinformerad i den kommande förhandlingen, som annars kan leda till omfattande prisjusteringar. Svefa utför statuskontroll avseende

 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetsadministration
 • Fastighetsteknik

Förändring av förvaltningsmodell

Genom vår förändringsledning ger vi er det stöd ni behöver. Vår långa erfarenhet av att planera, utveckla, driftsätta och driva verksamheter kommer att spara er både tid och pengar. Bäst blir resultatet om vi kan vara med redan från början och hjälpa till att ta fram rätt organisationsmodell från idé till effektiv fastighetsförvaltning. Med erfarenhet, kunskap och engagemang kan vi stötta med rådgivning, beslut och agera som stöd i kommande förändringsarbete.

 • Rådgivning inför och under förändringsarbete
 • Projektledning och förändringsledning
 • Förändringsstrategi
 • Organisationsmodell

”Svefa visade på djup kunskap och förståelse för de krav och förväntningar vi hade på leveransen, vilket speglade sig väl i förfrågningsunderlaget. Att man dessutom kunde tillföra särskilda resurser i samband med implementering av det nya avtalet gav en stor trygghet i vår egen beställarorganisation.”

Christer Egli, driftsamordnare och avtalsanvsvarig Jernhusen

Vill du veta mer om förvaltningsrådgivning?

Sara Jacobsson Affärsområdeschef Förvaltningsrådgivning och Hållbarhetsansvarig

010-603 87 49

sara.jacobsson@svefa.se

Stockholm

Per Ollas Affärschef Förvaltningsrådgivning

010-603 87 76

per.ollas@svefa.se

Stockholm

Kontakta oss

Skriv några rader om dina utmaningar, mål och önskad utveckling så kontaktar en rådgivare dig inom kort.

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Läs mer

Vi är experter på hela fastighetssektorn. Med spetskompetens och lokal närvaro kan vi skapa kompetens som får värden att växa i alla branscher.