Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

Samhällsbyggnad & Stadsutveckling

Våra konsulters kompetens, lokala förankring och förståelse för privata och offentliga aktörers behov och krav innebär att vi kan ta ert projekt från idé till genomförande. 

Från idé och vision till genomförande Vi är med dig hela vägen

Vi är med dig som strategiska rådgivare och projektledare genom hela planerings- och genomförandeskedet oavsett om du är en privat eller kommunal aktör. Svefa kan förverkliga din idé och vision från detaljplan till affärsplan och genomförande.

Svefa har lång erfarenhet av den politiska processen och av att arbeta med förankring och dialog med berörda parter. Vi arbetar tillsammans med både myndigheter, kommuner, privata exploatörer och fastighetsägare vilket ger oss förståelse för samtliga intressenters perspektiv. Det gör att vi kan erbjuda en effektiv och kvalitetssäkrad process för alla inblandade parter.

Strategisk och hållbar stadsutveckling Våra planer, analyser och strategier har genomförbarhet i fokus

Samhällsbyggnadsprocesser i de tidiga skedena är komplexa och kräver expertis från flera ämnesområden. Vår specialitet ligger i att, utifrån gällande förordningar, sträva efter ett hållbart samhälle. Vi har gedigen erfarenhet av planeringsprocesser och av att driva denna framåt. Genom vår erfarenhet och kompetens från samhällsbyggnadsprocessens alla delar kan vi i tidiga skeden ta fram planer, strategier och produkter som är genomförbara, hållbara över tid och anpassade till marknadens krav och förväntningar.

Med genomförbarhet som ledord bistår vi med planer, analyser och strategier. Vi kan till exempel hjälpa er att ta fram:

Omfattande erfarenhet av genomförande och förståelse för den politiska processen Svefa har en unik position mellan privata och offentliga aktörer

Inom samhällsbyggnad arbetar vi tillsammans med kommuner, myndigheter, privata exploatörer och markägare. Vårt syfte är att alltid se till att leverera tjänster och produkter som är genomförbara, hållbara och förankrade såväl politiskt som i marknaden och hos medborgarna.

Vi stödjer våra uppdragsgivare med att vara projektledare för hela plan- och genomförandeprocessen till att vara rådgivare och utförare av enskilda moment. I våra uppdrag nyttjar vi vår breda kompetens och erfarenhet inom samhällsplanering, fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. En av våra styrkor är att vi lyfter in vår erfarenhet från genomförandeskedena in i de tidiga planeringsskedena. 

Flera av våra konsulter har arbetat inom offentlig sektor och har god förståelse för den politiska processen. Vi arbetar med uppdrag åt framförallt kommuner och myndigheter, men även åt fastighetsägare, exploatörer och byggföretag.

Vårt erbjudande Svefas tjänsteområden inom samhällsbyggnad & stadsutveckling

Samhällsplanering

Samhällsbyggnadsprocesser i de tidiga skedena är komplexa och kräver expertis från flera ämnesområden. Vår specialitet ligger i att skapa genomförbara planer för hållbar strategisk stadsutveckling i tidiga skeden anpassade till marknadens krav och förväntningar.

 • Vi har fokus på hållbarhet och genomförbarhet
 • Vi har gedigen erfarenhet och kompetens inom hela samhällsbyggnadsprocessen
 • Vi är experter på strategier och planer för tidiga skeden

Strategisk stadsutveckling

Svefa har, med sin unika position och erfarna konsulter med specialistkompetenser, utvecklat en effektiv helhetsmodell för strategisk stadsutveckling. Modellen innebär att tidigt identifiera affären för alla inblandade parter som berörs av stadsutvecklingen och säkerställa värdeskapande under samtliga skeden. Tack vare Svefas storlek och bredd av samlade specialistkompetenser kan vi kombinera affärsutveckling och stadsutveckling för att ta fram genomförbara visioner. Vårt dedikerade stadsutvecklingsteam har förmågan att väga in alla intressenters krav för att skapa både hållbara livsmiljöer och säkerställa ekonomisk hållbarhet i ett föränderligt samhälle.

Mark & Exploatering

Vi ser till att de fastighetsprojekt du planerar blir verklighet. I våra uppdrag är vi vana vid att inventera och analysera målsättningar. Genom en djup förståelse för fastighetsjuridik och -ekonomi kan vi omvandla dessa målsättningar till genomförbara projekt.

 • Vi projektleder och driver detaljplaneprojekt
 • Vi utför t ex exploateringskalkyler och gatukostnadsutredningar 
 • Vi tar fram exploaterings- och markanvisningsavtal samt övriga fastighetsrättsliga avtal
 • Vi har en väl beprövad arbetsprocess för inlösen av mark
 • Vi utför utredningar för t ex markanvisningspolicys, utvecklingsstrategier och principer för allmän platsmark

Infrastruktur & Markåtkomst

Vi hjälper inblandade parter att komma överens om färdvägen. När vägar och järnvägar förbättras eller får nya sträckningar påverkas mängder av markägare. Samma sak inträffar när en kraft- eller vattenledning ska byggas. Kanske blir marken ianspråktagen med servitut, kanske skog måste avverkas för att trädsäkra ledningar och spår. Vid alla typer av markintrång kan Svefa hjälpa fastighetsägare och infrastrukturbyggare att komma överens.

 • Vi kan hjälpa er med hela projektet från att vara övergripande projektledare i markåtkomstfrågor till förhandlingar med enskilda fastighetsägare.
 • Vi värderar och träffar överenskommelser om köp av hela eller delar av fastigheter
 • Vi bedömer ersättning vid intrång i fastighet, servitut, ledningsrätter, permanenta och tillfälliga nyttjanderätter
 • Vi bistår vid fastighetsbildningar och förbereder ärende så långt att processen hos Lantmäteriet blir en snabb formalitet.
 • Våra konsulter har en bred kompetens inom det fastighetsrättsliga området och finns i hela Sverige

Fastighetsbildning

Med vår gedigna kompetens inom fastighetsrätt kan vi hjälpa dig med den bästa och mest rättssäkra lösningen för ditt fastighetsinnehav. Vi är specialister på fastighetsbildning, med särskild fokus på 3D-fastighetsbildning och ägarlägenheter samt gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt. Genom Svefas samlade bredd av kompetenser skapar vi möjligheter för långsiktiga och kostnadseffektiva fastighetsbildningsåtgärder för stad och landsbygd.

 • Vi analyserar möjliga fastighetsrättsliga lösningar och ger råd för hur och när fastighetsbildning ska ske.
 • Vi hjälper fastighetsägare med ny och ombildning av fastigheter genom avstyckning, fastighetsreglering, 3D-fastigheter och ägarlägenheter.
 • Vi hjälper fastighetsägare med bland annat upplösning av samägande genom klyvning inklusive graderings- och likvidvärdering.
 • Vi upprättar kompletta underlag för beslut i lantmäteriförrättning och stöttar fastighetsägare genom hela förrättningsprocessen och i kontakterna med lantmäterimyndigheten.
 • Vi hjälper till att lösa samverkansfrågor mellan fastigheter.
 • Vi utför även fastighetsförteckningar och diverse fastighets- och arkivutredningar avseende gränser, servitut, gemensamhetsanläggningar, delägande och nyttjanderättsavtal åt bolag och föreningar.

Läs mer om 3D-fastighetsbildning och hur vi hjälpt Atrium Ljungberg här >

Läs mer om hur du kortar tiden och minskar kostnaderna när du bildar gemensamhetsanläggningar och hur vi har hjälpt Backstad här > 

Juridisk rådgivning och tvistlösning inom fastighetsrätt

Svefas dedikerade team med specialiserade jurister och civilingenjörer med spetskompetens inom fastighetsrättens alla delar hjälper till med strategiska vägval i processer hos myndighet och i domstol. Det kan t ex handla om detaljplaner, exploatering, bygglov, lantmäteri (fastighetsbildning & rättigheter för infrastruktur), intrångsvärdering, strandskydd, och markavvattning. 

 • Svefa har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner, bolag och privata fastighetsägare att framgångsrikt lösa komplexa fastighetsrättsliga problem 
 • Svefas fastighetsrättsteam består av en unik blandning av konsulter med bred expertis och gedigen erfarenhet av samhällsbyggnad.
 • Svefas rådgivning och team skräddarsys för att passa varje uppdragsgivares behov och förutsättningar för bästa möjliga resultat.

Här kan du läsa mer om vårt erbjudande inom juridisk rådgivning

”Vi är med dig som strategiska rådgivare och projektledare genom hela planerings- och genomförandeskedet oavsett om du är en privat eller kommunal aktör. Svefa kan förverkliga din idé och vision från detaljplan till affärsplan och genomförande.”

Helena Dalhamn, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling, Svefa

Vill du veta mer om samhällsbyggnad & stadsutveckling?

Helena Dalhamn Affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 28

helena.dalhamn@svefa.se

Stockholm

Johan Graf Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 44

johan.graf@svefa.se

Norrköping

Jörgen Hermansson Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 93

jorgen.hermansson@svefa.se

Göteborg

Oskar Pihl Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 01

oskar.pihl@svefa.se

Stockholm

Frida Ihlis Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 65

frida.ihlis@svefa.se

Stockholm

Jesper Wirf Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 32

jesper.wirf@svefa.se

Malmö

Maria Börtemark Affärsutvecklingsansvarig Stadsutveckling

010-202 93 27

maria.bortemark@svefa.se

Stockholm

Kontakta oss

Skriv några rader om dina utmaningar, mål och önskad utveckling så kontaktar en rådgivare dig inom kort.

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Läs mer

Vi är experter på hela fastighetssektorn. Med spetskompetens och lokal närvaro kan vi skapa kompetens som får värden att växa i alla branscher.