Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Hallå där Sara Jakobsson!

Svefa har fått i uppdrag att hjälpa Upphandlingsmyndigheten genom att ta fram en rapport som ska ligga till grund för myndighetens planerade riktade vägledning och markanvisningar med fokus på frågor relaterade till bostadsförsörjning. Berätta mer om uppdraget.

Vilka är Upphandlingsmyndigheten och vad är deras uppdrag?

Ja, det stämmer att vi ska hjälpa Upphandlingsmyndigheten. Det är en ung myndighet som ger stöd till alla parter inblandade i offentliga affärer. De stöttar genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling samt statsstödsfrågor. Deras kunder är bland annat offentliga organisationer, företag samt ideella och idéburna organisationer. Myndighetens vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid och deras uppdrag är att utveckla den goda offentliga affären.

Vad är det vi har gjort eller ska göra?

Vårt uppdrag består i att ta fram underlagsmaterial som ska ligga till grund för myndighetens planerade riktade vägledning om markanvisningar och markförsäljning med fokus på frågor relaterade till bostadsförsörjning. Uppdraget pågår nu och ska levereras under februari.

Vad ingår i uppdraget?

Vi har gjort en strukturerad genomgång av 10 olika kommuners riktlinjer för markanvisning, 10 olika markanvisningsavtal samt 10 köpeavtal för att se hur kommunerna omsatt riktlinjerna i praktiken. Vi har bland annat tittat på avtalsvillkor och analyserat processen för att ingå dessa avtal.

Syftet är att identifiera goda exempel på avtal med affärsmässiga villkor och hållbarhetskrav på marknadsmässiga grunder.

 

”De valde Svefa då vi har omfattande erfarenhet samt djup kompetens inom området. Det som gör oss unika är vår position mellan den offentliga och privata sektorn. Den innebär att vi har förståelse för båda sidors perspektiv, behov och krav.”

Sara Jakobsson, Konsult, Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

 

Vad är bakgrunden till uppdraget,

Inom ramen för Upphandlingsmyndighetens arbete med vägledning om statsstödsfrågor till kommuner och regioner uppkommer ofta frågor om när avtal om markanvändning och markupplåtelser och marköverlåtelser är ett statsstöd.

Avtal mellan en kommun och ett företag med marknadsmässiga villkor omfattas inte av statsstödsreglerna eftersom sådana avtal inte ger företaget som avtalet ingås med någon fördel i förhållande till dess konkurrenter. Ett marknadsmässigt avtal är ett avtal med villkor som en privat aktör som strävar efter långsiktig vinstmaximering skulle ha kunnat ingå i en situation som är jämförbar med kommunens förutsättningar som markägare.

Marknadsmässiga villkor är förenliga med kommunallagens principer om god ekonomisk hushållning och kommunallagens regler om när en kommun får ge stöd till enskild näringsverksamhet. Men det är inte alltid självklart om ett avtal är marknadsmässigt eller om det finns en risk för att det är fråga om statsstöd.

Upphandlingsmyndighetens vision är att det offentliga ska göra sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Upphandlingsmyndigheten vill därför även medverka till att sprida information om vilka hållbarhetskrav som kan vara förenliga med marknadsmässiga villkor.

Varför valde de Svefa?

De valde Svefa då vi har omfattande erfarenhet samt djup kompetens inom området. Det som gör oss unika är vår position mellan den offentliga och privata sektorn. Den innebär att vi har förståelse för båda sidors perspektiv, behov och krav.

Hur har Svefa tagit sig an uppdraget?

Vi tog oss an uppdraget genom att göra en omfattande dokumentanalys som vi även kompletterade med kvalitativa intervjuer. Utmaningen med det här uppdraget är bland annat att hållbarhetskrav i markanvisningar är ett relativt nytt fenomen. Det gör att det inte finns så mycket historiskt material att arbeta med.

Vad kommer resultatet att bli?

Rapporten som Svefa tar fram utgör underlag för Upphandlingsmyndighetens kommande arbete med att ta fram ett kundanpassat stöd om markanvisningar och markförsäljning som kan komplettera myndighetens nuvarande webbstöd om kommunernas försäljningsprocess avseende fast egendom för bostadsändamål.

Myndighetens uppdrag är att utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar.

Kontaktperson

Sara Jakobsson

Samhällsbyggnad & Fastghetsutveckling

Vill du veta mer om hur man lyckas med hållbara markanvisningar?

Fler nyheter

Rapport | 2022-09-19

Säkerhetsklassad verksamhet i fastigheten? Här är 5 tips för en säker upphand...

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-09-28

Sve­fa hjäl­per Svens­ka kyr­kan att lång­sik­tigt sä­ker­stäl­la än­da­måls­...

Läs mer Läs mer
Lunds Domkyrka

Kunduppdrag

Hur ska­par man värl­dens främs­ta forsk­nings- och in­no­va­tions­mil­jö och...

Läs mer Läs mer