Det händer mycket inom det rättsliga området i allmänhet och inom det fastighetsrättsliga området i synnerhet. Flödet av nyheter och avgöranden är stort men här tar vi upp några som både är intressanta och aktuella utifrån ett fastighetsperspektiv.

 

Fladdermöss leder till upphävd detaljplan (MÖD-dom)

Enligt detaljplanen skulle folkparken i Halmstad omvandlas för att ge plats till bostäder och förskola. Men enligt Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) hade kommunen inte tillräckligt utrett omfattningen av fladdermöss inom planområdet eller utrett om detaljplanen kan genomföras utan hinder av artskyddsförordningen. Beslutet om att anta detaljplanen upphävdes därför.

Mark- och miljööverdomstolens dom 2024-02-05 i mål P 14048-22.


Bygglov faller på grund av grannens sjöutsikt (MÖD-dom)

En fastighetsägare i Linköping ville ersätta sitt fritidshus om cirka 40 m2 med ett enbostadshus om drygt 200 m2. Grannarna invände dock att deras sjöutsikt helt skulle försvinna på grund av byggnationen. MÖD gick på grannarnas linje och konstaterade att förlusten av utsikt innebär betydande olägenhet och att det därför saknas förutsättningar att bevilja bygglov.

Mark- och miljööverdomstolens dom 2024-02-01 i mål P 13279-22.

Behöver du hjälp eller rådgivning i fastighetsjuridiska frågor?

Kontakta oss.

Vill du veta mer om våra fastighetsjuridiska tjänster?

Fabian Gabrielsson Affärsutvecklingsansvarig juridik

010-603 86 95

fabian.gabrielsson@svefa.se

Stockholm

Claes Rainer Affärschef Juridik

010-202 93 37

claes.rainer@svefa.se

Stockholm

 

 

Svefa Utbildning

Utbildning | 2024-02-29

20 Mars - Arrende och andra former av markupplåtelse

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-02-29

17 April - Praktisk hyresjuridik

Läs mer Läs mer

Utbildning | 2024-02-29

18 April - Att lyckas med exploateringsprojekt

Läs mer Läs mer