En fortsättningskurs för dig som arbetat som exploateringsingenjör några år. Exploateringsprojekt är ofta komplexa och involverar många olika intressenter, förutsättningar och frågor. Det finns utmaning­ar för projektledare under exploateringsprocessen och att slutligen möjliggöra ett lyckat genomfört projekt utifrån uppsatta mål kräver förståelse för projektriskerna tidigt i exploa­teringsprocessen.  

I den här kursen fördjupar vi oss i exploateringskostnader och olika risker i exploateringsprojekt.

 

 

Kursen varvar teoretisk kunskap med praktiska övningar:

 • Kostnader i exploateringsprojekt; Kostnadsbedömning, Exploatörens ekonomi, Kostnadsfördelning.
 • Risker i exploateringsprojekt, Olika slags risker, Metod för riskanalys och kontinuerlig uppföljning, Utvärdering och erfarenhetsåterföring.
 • Förhandlingsspel - fördelning av exploateringskostnader i genomförandeavtal.
 • Övning riskanalys.

Som deltagare får du:  

 • Kunskap om hur du tar fram riskanalys för exploateringsprojekt; att tidigt identifiera risker och ta fram bra beslutsunderlag.
 • Kunskap om hur du hanterar exploateringsekonomi; kostnadsbedömning, exploatörens ekonomi och principer för kostnadsfördelning.
 • Kunskap om hur du genomför kontinuerlig uppföljning och utvärdering av genomförda exploateringsprojekt för att ta vara på erfarenheter.
 • Praktisk erfarenhet genom grupparbeten utifrån verkliga projektskeden:
  • Riskanalys.
  • Kostnadsfördelning och förhandling om exploateringskostnader inför avtalsskrivande.
 • Bättre förutsättningar att lyckas med förberedelserna  sig inför genomförande av exploateringsprojekt.

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till kommuner, byggherrar, fastighetsägande bolag. Exploateringsingenjörer, markstrateger, projektledare, projektutvecklare och andra som arbetar med exploateringsprojekt.

Mer om föreläsarduon

Gustav Hector, Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling SVEFA. Besitter en mångårig erfarenhet av samhällsbyggnadsprojekt av varierande storlek och karaktär, från idé till genomförande. Erfarenhet av kommunal verksamhet som exploateringsingenjör och projektledare. Gustav har ansvarat för utbildningar både på högskolan i Gävle samt på kommuners mark- och exploateringsenheter.

Johanna Kirudd, Samhällsbyggnad och Fastighetsutveckling SVEFA. Med sin långa erfarenhet av kommunal exploateringsverksamhet, fysisk planering och plangenomförandefrågor har Johanna då hon håller kurser med sig många exempel från verkligheten. Johanna har under flera år utbildat blivande lantmätare och samhällsbyggare på Högskolan Väst i Trollhättan inom samhällsbyggnadsfrågor och de markreglerande lagstiftningar som ligger till grund för fysisk planering och dess genomförande.

 

Föreläsare

Gustav Hector Affärschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 91

gustav.hector@svefa.se

Gävle

Johanna Kirudd Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 92

johanna.kirudd@svefa.se

Göteborg

Vill du veta mer om våra öppna utbildningar?

Video | 2023-06-12

Svefa Webbinarium - Jordförvärvslagen, tillstånd och undantag

Läs mer Läs mer

Video | 2023-06-13

Svefa Webbinarium - Förhandsavtal bostadsrätt

Läs mer Läs mer

Video | 2023-09-14

Svefa Webbinarium - När ditt golv är någon annans tak

Läs mer Läs mer