Svensk Fastighetsmarknad

Vill du veta vad som händer i fastighetsbranschen? Här finner du ett urval av Svefas rapporter, artiklar och analyser. Bland annat det senaste och tidigare nummer av Svensk Fastighetsmarknad, som ger dig kunskap om utvecklingen av svensk fastighetsmarknad i hela Sverige - både gällande kommersiella samt lantbruksfastigheter. Hämta ditt eget exemplar som pdf. nedan.

 • 2021

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2021

  Färsk statistik från Svefa, Sveriges ledande fastighetsrådgivare, avseende prisutvecklingen för skogsfastigheter visar att priserna stigit med i genomsnitt 3,8 procent under 2020. Högst har prisuppgången varit i Skåne län med 10,6 procent följt av Blekinge län och Hallands län med 7,9 respektive 7,7 procent. Inget län har haft en negativ prisutveckling.

  Publicerad: 2021-06-08

 • Ny rapport från Svefa visar att investerarnas efterfrågan på nyproducerade hyresbostäder har ökat kraftigt

  Nu har vi släppt vårens version av Svensk Fastighetsmarknad 2021 avseende utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden. I rapporten konstateras bland annat att intresset för kommersiella bostadsfastigheter, i synnerhet nyproducerade hyresrätter, har ökat kraftigt. Här kan du läsa mer och ladda ned den kompletta rapporten

  Publicerad: 2021-04-14

 • Svefa kommenterar Högsta domstolen beslut att återförvisar målet T 637-20, ”Estrids hus”, till lantmäterimyndigheten för förnyad prövning.

  Idag kom Högsta domstolens domslut att återförvisa målet T 637-20 ”Estrids hus” till lantmäterimyndigheten för förnyad prövning. Avgörandet är ytterligare en pusselbit i tolkningen av begreppet fastighetsägare. Klicka här för att läsa mer om Högsta domstolens avgörande.

  Publicerad: 2021-04-08

 • Svefa tipsar: Har du betalat för mycket för en lantmäteriförrättning?

  Enligt 15 kap. 6 § fastighetsbildningslagen får beslut om debitering av förrättningskostnader överklagas inom tre veckor från den förfallodag som lantmäterimyndigheten anger i slutfakturan. Läs om hur vi bistått fastighetsägare att få tillbaka en del av det som fakturerats

  Publicerad: 2021-03-31

 • Så hjäl­per Sve­fa Le­jon­fas­tig­he­ter att dri­va och för­val­ta Lin­kö­pings vik­ti­gas­te hus

  I drygt tjugofem år har Lejonfastigheter försett Linköpings kommun med funktionella och ändamålsenliga fastigheter och lokaler. För att lyckas med att skapa och implementera en effektiv driftsprocess har Lejonfastigheter tagit hjälp av Svefa för att utveckla och implementera strategi, organisation och arbetssätt. Vi fick en pratstund med Stefan Sundström som är ansvarig för uppdraget om vilka utmaningar och möjligheter som funnits samt vilka erfarenheter man dragit.

  Publicerad: 2021-02-25

 • Svefa i topp när Fastighetsvärlden rankar de mest framgångsrika säljrådgivarna 2020

  Svefa, Sveriges ledande fastighetsrådgivare, hamnar i toppen i branschtidningen Fastighetsvärldens årliga och prestigefyllda genomgång av de mest framgångs-rika säljrådgivarna på den svenska fastighetsmarknaden. Svefa utmärker sig framförallt inom de heta segmenten samhällsfastigheter samt mark- och byggrätter.

  Publicerad: 2021-02-12

 • Analys: 2020 ytterligare ett rekordår för fastighetstransaktioner trots pandemin

  2020 kommer, trots pandemin, att gå till historien som ett av de starkaste åren på marknaden för fastighetstransaktioner. Det konstateras i en ny rapport och analys från experterna på Svefa. Det var en stark slutspurt under årets sista månader som innebar att den totala transaktionsvolymen landade på cirka 194 miljarder kronor. Vilket kan jämföras med föregående 2019 då volymen uppgick till cirka 189 miljarder kronor. Läs hela rapporten och analysen här:

  Publicerad: 2021-02-12

 • 2020

 • Svefa värderar unikt paneuropeiskt miljardinnehav för skogsföretaget GreenGold

  Svefa, Sveriges ledande skogsfastighetsrådgivare, har genomfört ett unikt paneuropeiskt marknadsvärderingsuppdrag för GreenGold Group AB. GreenGold är ett renodlat skogsföretag som investerar direkt i skogsfastigheter på den europeiska marknaden. Företaget och innehavet är unika och omfattar över 30 000 hektar skogsmark i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien och Storbritannien.

  Publicerad: 2020-12-15

 • Avgörande i Mark och miljööverdomstolen

  I en färsk dom från Mark- och miljööverdomstolen slår domstolen fast att vid tvångsförvärv av en fastighet som är upplåten med tomträtt så har tomträttshavaren rätt till ersättning för minskningen i tomträttens marknadsvärde. Läs mer här och ladda ned MÖDs dom.

  Publicerad: 2020-12-04

 • Web TV: Svefas analys av samhällsfastighetssegmentet

  I går den 1 december gick tidningen Fastighetvärldens Samhällsfastighetsdag av stapeln. Svefas vd Mikael Lundström presenterade Svefas marknadsanalys av segmentet samhällsfastigheter och diskuterade vilka investeringsmöjligheter som är bäst. Se klippet här. Tid, ca 10 minuter.

  Publicerad: 2020-12-02

 • Analys: Linköping - Fortsatt stabil kontorsmarknad

  Kontorsmarknaden i Linköping har sett stigande hyresnivåer de senaste åren och är fortsatt stabil. Men inom handeln, påskyndad av Corona pandemin, pågår en omstrukturering. I Fastighetstidningens november nummer analyserar och kommenterar Svefas konsult Erik Lenne utvecklingen på Linköpings fastighetsmarknad.

  Publicerad: 2020-10-26

 • Hur sä­ker­stäl­ler man att den tek­nis­ka drif­ten och för­valt­ning­en av Sve­ri­ges järn­vägs­sta­tio­ner och fas­tig­he­ter till ett vär­de om 18 mil­jar­der fun­kar?

  När det kommer till teknisk drift och förvaltning av fastigheter, är hög kvalitet och tillförlitlighet viktigt ur flera olika aspekter för fastighetsägare. Det handlar om miljö, energi, säkerhet, fastighetsvärden men kanske framförallt om att kunna erbjuda en bra kundupplevelse och kundnöjdhet. Men för en fastighetsägare som Jernhusen, som äger avancerade fastigheter som järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler, är den tekniska driften och förvaltningen av avgörande strategisk betydelse för bolagets utveckling. Svefas Henrik Engqvist berättar om erfarenheterna från Jernhusens upphandling och ger konkreta råd och tips för en lyckad upphandling.

  Publicerad: 2020-10-26

 • Analys: Högt tryck på transaktionsmarknaden trots pandemi

  En färsk analys från Svefas experter inom värdering och analys avseende transaktionsvolymerna på den kommersiella fastighetsmarknaden visar att marknaden har stabiliserats. Analysen baseras på transaktioner överstigande 10 Mkr och Svefa bedömer att den totala transaktionsvolymen för 2020 kommer att sluta över de senaste 10 årens genomsnitt. Klicka på länken för att läsa hela analysen från Jan Tärnell, affärsområdeschef för Svefa Värdering & Analys och Katrin Wallensjö. affärschef Analys.

  Publicerad: 2020-10-16

 • Nya rapporten Svensk Fastighetsmarknad 2020 ute nu!

  Nu har en färsk rapport från fastighetsrådgivaren Svefa avseende utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden publicerats. Svensk Fastighetsmarknad 2020 är en genomgång av 18 utvalda delmarknader med analys och marknadsdata för varje ort. Svefa har i rapporten analyserat vilka segment som är vinnare och förlorare. Klicka på länken för att läsa mer och ladda ned rapporten.

  Publicerad: 2020-10-02

 • Sam­hälls­fas­tig­he­ter och hy­res­bo­stä­der vin­na­re på fas­tig­hets­mark­nad med okla­ra för­ut­sätt­ning­ar

  I senaste numret av Svensk Fastighetsmarknad, covid-19 special, visar Svefa att det trots rådande pandemi finns vinnare och ljuspunkter på marknaden. ”Det finns ingen marknad eller segment som inte kommer att påverkas av pandemin. Vi kommer se att förändrade avkastningskrav i vissa segment spiller över och skapar följdverkningar för andra” säger Mikael Lundström, vd Svefa. Ladda ned och läs den fullständiga rapporten här.

  Publicerad: 2020-08-10

 • Hur om­fat­tan­de ska ett upp­hand­lings­un­der­lag vara?

  Överlasta inte förfrågningsunderlaget när du ska handla upp tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning, teknik, utemiljö och städning, råder upphandlingsexperten Per Ollas på Svefa. Förvaltarforum har intervjuat Per Ollas om hans bästa tips och råd vid upphandling. Läs mer här.

  Publicerad: 2020-06-23

 • Detaljplan för Tullholmssågen 4 i Karlstad

  I torsdags, den 18 juni, vann detaljplanen för Tullholmssågen i Karlstad laga kraft. Svefa har under de senaste fem åren, genom b la våra konsulter Oskar Pihl och Annika Kensén, bistått fastighetsägaren Coop Sverige i utvecklingen av det tidigare lager och fabriksområdet. Svefa har med sin samlade kompetens bidragit till att skapa värden för COOP i detaljplane- och försäljningsprocessen. Området, som ligger centralt och sjönära vid Viken i Karlstad, kommer att inrymma 1000 bostäder, COOP-butik, handelslokaler samt förskola.

  Publicerad: 2020-06-22

 • Vilka konsekvenser får covid-19 för fastighetsmarknaden?

  Svefas vice vd, Gustav Källén gästar Fastighetsägarnas Studio Mittnord för att tillsammans med Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna Sverige diskutera Covid-19 och fastighetsmarknaden. Coronavirusets påverkan på Fastighetsmarknaden liksom övriga marknader är ovisst vilket också återspeglas i finansmarknaderna.

  Publicerad: 2020-05-27

 • Analys: Stabilisering i Göteborg

  Fastighetsektorn i Göteborg har haft en stark utveckling de senaste åren. Men med corona räknar Svefa med en viss avmattning och stabilisering på marknaden. Emma Erson på Svefa Värdering & Analys har analyserat fastighetsmarknaden i Göteborg.

  Publicerad: 2020-05-27

 • Svefa hjälper Locum med samordnad upphandling

  Just nu är den svenska hälso- och sjukvården i stort fokus på grund av den rådande Covid19-epidemin. Men för att kunna driva ett sjukhus som effektivt levererar vård av högsta kvalitet, krävs att lokalerna och de fastighetstekniska installationerna är väl underhållna och fungerar. Locum har valt att samordna hanteringen och upphandlingen av dessa entreprenader och Svefa har fått förtroendet att hjälpa och stötta Locum i processen. Vi pratade med Per Ollas, som är Svefas övergripande projektledare för det omfattande uppdraget, om vilka utmaningar och möjligheter som en samordnad process för entreprenadupphandling innebär.

  Publicerad: 2020-05-27

 • 4 stora sjukhus - 1 entreprenaduppandlingsprocess

  Just nu är den svenska hälso- och sjukvården i stort fokus på grund av den rådande Covid19-epidemin. Men för att kunna driva ett sjukhus som effektivt levererar vård av högsta kvalitet, krävs att lokalerna och de fastighetstekniska installationerna är väl underhållna och fungerar. Locum har valt att samordna hanteringen och upphandlingen av dessa entreprenader och Svefa har fått förtroendet att hjälpa och stötta Locum i processen. Vi pratade med Per Ollas, som är Svefas övergripande projektledare för det omfattande uppdraget, om vilka utmaningar och möjligheter som en samordnad entreprenadupphandlingsprocess innebär.

  Publicerad: 2020-05-25

 • Svensk Fastighetsmarknad Covid-19 Special

  Nu har vi släppt Svensk Fastighetsmarknad Covid-19 Special. Rapporten innehåller analyser och marknadsdata om kontor, bostäder, handelsfastigheter och samhällsfastigheter.

  Publicerad: 2020-05-20

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2020

  Nu släpper vi årets rapport om tillståndet och utvecklingen på den svenska skogsfastighetsmarknaden. Stockholm toppar fortfarande Svefas Skogsfastighetsindex men det är Halland som är årets mest positiva utropstecken. Halland bedöms av Svefa att vara ett av de mest attraktiva länen för skogsinvesteringar. Faktorer som bidrar till länets starka utveckling är närhet till starka kunder, befolkningstillväxt och god skoglig produktionsförmåga.

  Publicerad: 2020-05-15

 • Svefa hjälper Kåbdalis Skidliftar AB att utveckla Norrbottens mest besökta skidanläggning

  Svefa har fått uppdraget att hjälpa exploatören Kåbdalis Skidliftar AB att utveckla en ny detaljplan över den norra delen av skidområdet. Den nya detaljplanen ska medge utbyggnad av fritidshusbebyggelse i flera etapper och områden samt nya liftar och nedfarter. Vi fick en pratstund med Svefas projektledare, Mattias Berggrund om vad det nya uppdraget innebär.

  Publicerad: 2020-04-14

 • Helsingborg - en snabbväxare i söder

  Fram till 2035 planeras för ytterligare 40 000 invånare i Helsingborg. Nya bostadsområden och logistik planeras, men för nya kontor är marknaden tämligen mättad. Läs Jan Tärnells intressanta analys av Helsingborgs fastighetsmarknad.

  Publicerad: 2020-04-07

 • Tips och tricks för att leda på distans

  Omständigheterna har ju gjort att allt fler jobbar hemifrån för att undvika att bli smittade eller att smitta andra. Att jobba på distans innebär ofta nya arbetssätt och dessa kan föra med sig nya utmaningar. På Svefa uppmanas chefer och medarbetarna att jobba hemma i så stor utsträckning som möjligt. Därför tog vi en pratstund med Svefas personalchef, Helene Järte, för att få några tips att tänka på för dig leder på distans i dessa tider.

  Publicerad: 2020-03-25

 • Oklara förutsättningar för svensk fastighetsmarknad

  Läs Svefas vice Vd och Affärsområdeschef Transaktioner, Gustav Källéns kommentar och analys av den senaste tidens händelser och utvecklingen på fastighetsmarknaden utifrån ett fastighetsekonomiskt perspektiv. Utsikterna är mörka men inte hopplösa om vi håller ihop.

  Publicerad: 2020-03-25

 • Transaktionsåret 2019 - ett rekordår?

  Transaktionsåret 2019, blev det ett rekordår som alla trodde, hur står sig 2019 i jämförelse med tidigare år. Vilka segment har varit och kommer att vara heta framåt? Och hur kommer utvecklingen som helhet att se ut? Det är några av de frågor som Svefas vice VD och Affärområdeschef Transaktioner, Gustav Källén, svarar på sin analys över året som gick.

  Publicerad: 2020-02-13

 • Svefa på Business Arena 2020

  Under årets Business Arena är Svefa, som vanligt, på plats med våra experter som föreläsare, paneldeltagare och moderatorer. Dessutom ställer vi ut med monter. Vi finns på plats för att svara på alla era fastighetsrelaterade frågor. Varmt välkommen förbi oss. Läs mer och se utställarkarta här.

  Publicerad: 2020-02-07

 • 2019

 • Kommer Åres femte by att bli Sveriges mest hållbara?

  Svefas konsulter arbetar med alla aspekter av fastighetsprojekt. Men hur går det till i praktiken? Vi bad Svefas konsult, Lars Åstrand att berätta mer om ett av de mest spännande projekten som Svefa arbetar med just nu.

  Publicerad: 2019-10-10

 • Hallå där Helene Järte! Varför är Svefa värdar för Female Engineer Network?

  Att det råder brist på kvinnliga ingenjörer i allmänhet och inom fastighetsbranschen i synnerhet är ingen nyhet. Men hur och vad kan man göra för att främja nyrekryteringen av kvinnliga ingenjörer och stärka dem i deras yrkesroller? Vi tog tillfället i akt och intervjuade Svefas personalchef, Helene Järte, kring Svefas arbete med jämställdhet och engagemang i Female Engineer Network (FEN).

  Publicerad: 2019-09-30

 • Almedalen - vilken succé!

  Succé! Det sammanfattar Svefas satsning under årets Almedalsvecka. Ambitionen att Svefas hus & trädgård ska vara den naturliga mötesplatsen för privata och offentliga aktörer att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera fastighetsrelaterade frågor uppfylldes med råge. Vi frågade Gustav Källén, Svefas vice VD och ansvarig för Almedalssatsningen hur han upplevde årets Almedalsvecka och hur tankarna går inför nästa år.

  Publicerad: 2019-08-20

 • Svefa på Business Arena 2019

  Under årets Business Arena är Svefa på plats med monter på plan 4 (monter nr 4092). Där kommer vi att finnas på plats för att svara på alla era fastighetsrelaterade frågor. Vi kommer även att delta i ett flertal programpunkter. Läs mer här.

  Publicerad: 2019-08-20

 • Högtryck på transaktionsmarknaden

  Första halvåret 2019 har varit intensivt ur ett transaktionsperspektiv, med en sammanlagd affärsvolym om knappt 100 miljarder kronor. Det är All-time-high sedan 2016. Svefas Gustav Källén och Felix Ridderström kommenterar första halvårets utveckling på den svenska transaktionsmarknaden.

  Publicerad: 2019-08-20

 • Svensk fastighetsmarknad fokus 24 orter 2019

  Det råder ett fortsatt gynnsamt klimat och stort intresse för den svenska fastighetsmarknaden men i en allt mer osäker kontext. Samhällsfastigheter som investeringsslag sticker ut och särskiljer sig från övriga investeringssegment men även här krävs en noggrann analys och djup förståelse för att fatta rätt beslut, både sett ur ett köp-, sälj- och hyresgästperspektiv.

  Publicerad: 2019-05-17

 • Svensk fastighetsmarknad fokus skog 2019

  Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog! Att Skogsrapporten efter nio år blivit en inarbetad och efterlängtad informationskälla och märker vi genom våra kunder. När vi summerat 2018 ser vi ett år som inleddes med en snörik vinter och svåra avverkningsförhållanden naturligt följt av en vår med blöta vägar och därefter en varm och torr försommar med ovanligt många skogsbränder. Förhållandena speglades i höjningar av priser på både sågtimmer och framförallt massaved. Kanske bidrog prisökningarna till fjolårets breda och tydliga prisökningar på skogsfastighetsmarknaden över landet. Hur ser det ut i ditt län?

  Publicerad: 2019-05-13

 • Se upp för avståndet!

  Det är snart dags för årets Business Arena i Malmö. Ett av de mest intressanta ämnena som ska diskuteras under dagen är Yieldgapet i Sverige i allmänhet och i Malmöregionen i synnerhet. Vi har passat på att intervjua Svefas Affärschef inom värdering Per Wieslander för att få svar och bringa klarhet i frågan.

  Publicerad: 2019-03-29

 • 2018

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter

  Marknaden är i ständig utveckling och så även vi på Svefa. Som ni ser möter vi er i en nygammal skepnad. Vi är tillbaka till vårt ursprung, Svefa, men med en ny visuell identitet som bättre representerar vår rådgivning och vår kultur.

  Publicerad: 2018-07-03

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2018

  Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog. De goda tiderna fortsätter med rekordhög investeringstakt och breda prisuppgångar på skogsfastigheter i hela landet. Hur ser marknaden ut i ditt län och hur påverkas investeringarna av världsekonomin? Svaren får du i årets Skogsrapport, trevlig läsning!

  Publicerad: 2018-05-14

 • 2017

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter ht17

  Välkommen till höstens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. Här beskriver vi vår syn på marknaden med en sammanfattning av nuläget och utvecklingen samt aktuella trender, utmaningar och möjligheter för fastighetsmarknadens aktörer. Rapporten innehåller analyser och marknadsdata från 24 delmarknader i Sverige där vi i detta nummer valt att fokusera lite extra på förutsättningarna på bostadsmarknaden och redovisar kommunfakta och bostadsbyggstatistik. I rapporten redovisar vi också vårt eget Svefa Fastighetsindex och ett tema som i detta nummer handlar om kommunerna och de utmaningar de står inför i ansvaret att tillhandahålla lokaler för sina verksamheter.

  Publicerad: 2017-09-20

 • Svensk Fastighetsmarknad - Fokus Skog 2017

  Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog! De senaste årens rekordinvesteringar i massaindustrin har gjort att branschen nu står väl rustad för framtiden och i behov av råvara. På sågverkssidan är marginalerna alltjämt pressade och vi ser ingen ljusning i närtid. För skogsfastigheter svalnade marknaden något under 2016. Prisutvecklingen har avstannat i norra och mellersta Sverige men fortsatt upp några procent i södra Sverige. Hur ser det ut i ditt län?

  Publicerad: 2017-05-29

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter vt17

  Välkommen till vårens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. Här beskriver vi vår syn på marknaden med en sammanfattning av nuläget och utvecklingen samt aktuella trender, utmaningar och möjligheter för fastighetsmarknadens aktörer. Rapporten innehåller analyser och marknadsdata från 24 delmarknader i Sverige utvalda efter storleken på respektive delmarknad, med undantag för ett par orter som ligger Svefa särskilt varmt om hjärtat. Vi redovisar vårt eget Svefa Fastighetsindex och ett tema som löper genom hela rapporten. Detta nummer handlar om institutionerna som de senaste åren varit dominerande på svensk fastighetsmarknad.

  Publicerad: 2017-03-15

 • 2016

 • Svensk Fastighetsmarknad - Fokus 24 orter hösten 2016

  Välkommen till höstens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. Här beskriver vi vår syn på marknaden med en sammanfattning av nuläget och utvecklingen samt aktuella trender, utmaningar och möjligheter för fastighetsmarknadens aktörer. Rapporten innehåller analyser och marknadsdata från 24 delmarknader i Sverige utvalda efter storleken på respektive delmarknad, med undantag för ett par orter som ligger Svefa särskilt varmt om hjärtat. Vi redovisar vårt eget Svefa Fastighetsindex och ett tema som löper genom hela rapporten. Detta nummer handlar om hållbar stadsutveckling och genomförandestrategier för att skapa levande stadsdelar med blandade ändamål.

  Publicerad: 2016-09-22

 • Svensk Fastighetsmarknad – Fokus Skog 2016

  På skogsfastighetsmarknaden noterar vi ett mycket positivt trendbrott. Efter många års sjunkande transaktionsvolymer kunde vi under fjolåret se en markant volymökning över hela landet. Ränteläget har även påverkat investeringsklimatet och för flertalet län har skogsfastighetspriserna fortsatt upp från den botten som formades 2014. Hur ser det ut på din marknad?

  Publicerad: 2016-08-01

 • Svensk Fastighetsmarknad fokus 24 orter vt 16

  Marknaderna utanför storstäderna hetast på svensk fastighetsmarknad Sveriges tre storstäder tappar i omsättningsvolym till fördel för Sveriges större städer. Lågräntemiljön fortsätter och gapet mellan fastigheters avkastning och låneräntan tillsammans med en orolig start på börsåret gör att investeringsklimatet för fastigheter fortfarande är oerhört gynnsamt och vi ser en fortsatt mycket stark utveckling på svensk fastighetsmarknad.

  Publicerad: 2016-03-17

 • 2015

 • Svensk Fastighetsmarknad - Fokus 24 orter hösten 2015

  Varmt välkommen till jubileumsupplagan av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter där vi firar att Svefa fyller 20 år. Vi gör detta genom att blicka bakåt 20 år på svensk fastighetsmarknad för att fånga de omdanande händelser som gör att fastighetsmarknaden ser ut som den gör idag. Vi har också valt att blicka framåt motsvarande tidsperiod och fundera över de utmaningar stadsplaneringen står. Trevlig läsning!

  Publicerad: 2015-09-07

 • Svensk Fastighetsmarknad – Fokus Skog 2015

  Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad - Fokus Skog. Fjolåret blev händelserikt för Skogssverige. Exportnäringen fick återigen välbehövlig draghjälp av den sjunkande kronkursen, med ökade exportvolymer till USA som följd. Det förbättrade affärsklimatet gav i sin tur virkesprisuppgångar, vilket tillsammans med det låga ränteläget nog får betraktas som en del av förklaringen till att den breda prisnedgången på skogsfastigheter, som inleddes hösten 2011, har stannat upp i en stor del av landet och att priserna även vänt upp i en del län.

  Publicerad: 2015-06-04

 • Svensk Fastighetsmarknad Tema: Landstingens fastighetsinnehav

  Välkommen till vårens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. En rekordhög transaktionsvolym, mycket kapital som söker sig till fastighetsinvesteringar och ökad riskaptit är samtliga indikatorer på att vi befinner oss i en fastighetshögkonjunktur. Samtidigt är de underliggande drivkrafterna för fastigheters avkastning beroende av att den ekonomiska återhämtningen tar fart. Vad är utsikterna för 2015? Var finns möjligheterna och vilka är riskerna?

  Publicerad: 2015-03-11

 • 2014

 • Svensk Fastighetsmarknad Tema: Kommunernas fastighetsinnehav

  Välkommen till höstens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. Med valresultatet klart ligger plattformen förhoppningsvis klar för kommunernas arbete. Med ett utbyggnadsbehov av kommunal service och ett behov av nya bostäder för en växande befolkning i flera kommuner blir strategin för fastighetsinnehavet och kommunernas agerande intressant för affärsmöjligheterna på svensk fastighetsmarknad.

  Publicerad: 2014-09-16

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus Skog vt 14

  Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog! Att Skogsrapporten varje år blir mer efterlängtad märker vi genom våra kunder. Om det beror på att rapporten efter fyra år blivit en inarbetad informationskälla eller om det är en effekt av en allt större prisosäkerhet i marknaden låter vi vara osagt. För på den senare punkten är tyvärr trenden påtagligt tydlig. Värdenedgången för skogsfastigheter fortsätter i princip i hela landet. Det som varierar är storleken på nedgången mellan olika landsdelar och, som alltid, mellan bra och dåliga objekt. Hur ser det ut i ditt län?

  Publicerad: 2014-04-24

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus 24 orter vt 14

  Varmt välkommen till vårens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. När tillväxten tar fart och valet stundar är det då fortsatt investeringar i bostadsegmentet och samhällsfastigheter som vi får se under 2014? Här ger vi vår syn på marknaden, aktuella trender samt utmaningar och möjligheter för fastighetsmarknadens aktörer.

  Publicerad: 2014-03-12

 • 2013

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus 24 orter ht 13

  I denna rapport har vi valt att titta närmare på infrastruktur, ett spännande segment där vi ser stora nationella och lokala satsningar på flera delmarknader men där vi också ser utmaningar med att resa kapital till investeringarna vilket kan leda till utvecklingen av ett nytt, spännande investeringssegment med nya aktörer och en vidare definition av marknaden för samhällsfastigheter.

  Publicerad: 2013-09-19

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus Skog 2013

  Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog! Vår första rapport med inriktning på fastighetsmarknaden gavs ut hösten 2009. Första rapporten med fokus skog gavs ut 2011 och det är nu tredje gången vi låter marknaden ta del av vår bild av den svenska skogsfastighetsmarknaden.

  Publicerad: 2013-05-22

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus 24 orter vt 13

  I denna rapport har vi valt att fokusera på ett annat attraktivt segment på dagens investeringsmarknad: bostadsfastigheter.

  Publicerad: 2013-03-06

 • 2012

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus 24 orter ht 12

  Återigen presenteras analyser av Sveriges 24 mest betydelsefulla orter på storhusmarknaden. Till detta nummer har vi valt att utveckla rapporten vidare och kan presentera flera spännande nyheter. En av dessa är att vi har valt att lyfta fram ett tema som löper genom hela rapporten – Samhällsfastigheter.

  Publicerad: 2012-09-24

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus Skog vt 12

  Varmt välkomna till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad med fokus på skog. Det är nu andra gången som rapporten är grön och handlar om skog. Det känns väldigt bra att kunna erbjuda er som funderar på att investera i skogsmark en inblick i skogsfastighetsmarknaden över hela landet.

  Publicerad: 2012-05-22

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus 24 orter vt 12

  Varmt välkommen till årets första upplaga av Svensk Fastighetsmarknad! Det är nu sjätte gången vi delger vår syn på den svenska fastighetsmarknaden och jag hoppas att ni uppskattar vår intention att ge er nya motiv till goda affärsmöjligheter!

  Publicerad: 2012-04-10

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.