Svensk Fastighetsmarknad

Vill du veta vad som händer i fastighetsbranschen? Här finner du ett urval av Svefas rapporter, artiklar och analyser. Bland annat det senaste och tidigare nummer av Svensk Fastighetsmarknad, som ger dig kunskap om utvecklingen av svensk fastighetsmarknad i hela Sverige - både gällande kommersiella samt lantbruksfastigheter. Hämta ditt eget exemplar som pdf. nedan.

 • 2019

 • Svensk fastighetsmarknad fokus 24 orter 2019

  Det råder ett fortsatt gynnsamt klimat och stort intresse för den svenska fastighetsmarknaden men i en allt mer osäker kontext. Samhällsfastigheter som investeringsslag sticker ut och särskiljer sig från övriga investeringssegment men även här krävs en noggrann analys och djup förståelse för att fatta rätt beslut, både sett ur ett köp-, sälj- och hyresgästperspektiv.

  Publicerad: 2019-05-17

 • Svensk fastighetsmarknad fokus skog 2019

  Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog! Att Skogsrapporten efter nio år blivit en inarbetad och efterlängtad informationskälla och märker vi genom våra kunder. När vi summerat 2018 ser vi ett år som inleddes med en snörik vinter och svåra avverkningsförhållanden naturligt följt av en vår med blöta vägar och därefter en varm och torr försommar med ovanligt många skogsbränder. Förhållandena speglades i höjningar av priser på både sågtimmer och framförallt massaved. Kanske bidrog prisökningarna till fjolårets breda och tydliga prisökningar på skogsfastighetsmarknaden över landet. Hur ser det ut i ditt län?

  Publicerad: 2019-05-13

 • 2018

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter

  Marknaden är i ständig utveckling och så även vi på Svefa. Som ni ser möter vi er i en nygammal skepnad. Vi är tillbaka till vårt ursprung, Svefa, men med en ny visuell identitet som bättre representerar vår rådgivning och vår kultur.

  Publicerad: 2018-07-03

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2018

  Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog. De goda tiderna fortsätter med rekordhög investeringstakt och breda prisuppgångar på skogsfastigheter i hela landet. Hur ser marknaden ut i ditt län och hur påverkas investeringarna av världsekonomin? Svaren får du i årets Skogsrapport, trevlig läsning!

  Publicerad: 2018-05-14

 • 2017

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter ht17

  Välkommen till höstens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. Här beskriver vi vår syn på marknaden med en sammanfattning av nuläget och utvecklingen samt aktuella trender, utmaningar och möjligheter för fastighetsmarknadens aktörer. Rapporten innehåller analyser och marknadsdata från 24 delmarknader i Sverige där vi i detta nummer valt att fokusera lite extra på förutsättningarna på bostadsmarknaden och redovisar kommunfakta och bostadsbyggstatistik. I rapporten redovisar vi också vårt eget Svefa Fastighetsindex och ett tema som i detta nummer handlar om kommunerna och de utmaningar de står inför i ansvaret att tillhandahålla lokaler för sina verksamheter.

  Publicerad: 2017-09-20

 • Svensk Fastighetsmarknad - Fokus Skog 2017

  Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog! De senaste årens rekordinvesteringar i massaindustrin har gjort att branschen nu står väl rustad för framtiden och i behov av råvara. På sågverkssidan är marginalerna alltjämt pressade och vi ser ingen ljusning i närtid. För skogsfastigheter svalnade marknaden något under 2016. Prisutvecklingen har avstannat i norra och mellersta Sverige men fortsatt upp några procent i södra Sverige. Hur ser det ut i ditt län?

  Publicerad: 2017-05-29

 • Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter vt17

  Välkommen till vårens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. Här beskriver vi vår syn på marknaden med en sammanfattning av nuläget och utvecklingen samt aktuella trender, utmaningar och möjligheter för fastighetsmarknadens aktörer. Rapporten innehåller analyser och marknadsdata från 24 delmarknader i Sverige utvalda efter storleken på respektive delmarknad, med undantag för ett par orter som ligger Svefa särskilt varmt om hjärtat. Vi redovisar vårt eget Svefa Fastighetsindex och ett tema som löper genom hela rapporten. Detta nummer handlar om institutionerna som de senaste åren varit dominerande på svensk fastighetsmarknad.

  Publicerad: 2017-03-15

 • 2016

 • Svensk Fastighetsmarknad - Fokus 24 orter hösten 2016

  Välkommen till höstens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. Här beskriver vi vår syn på marknaden med en sammanfattning av nuläget och utvecklingen samt aktuella trender, utmaningar och möjligheter för fastighetsmarknadens aktörer. Rapporten innehåller analyser och marknadsdata från 24 delmarknader i Sverige utvalda efter storleken på respektive delmarknad, med undantag för ett par orter som ligger Svefa särskilt varmt om hjärtat. Vi redovisar vårt eget Svefa Fastighetsindex och ett tema som löper genom hela rapporten. Detta nummer handlar om hållbar stadsutveckling och genomförandestrategier för att skapa levande stadsdelar med blandade ändamål.

  Publicerad: 2016-09-22

 • Svensk Fastighetsmarknad – Fokus Skog 2016

  På skogsfastighetsmarknaden noterar vi ett mycket positivt trendbrott. Efter många års sjunkande transaktionsvolymer kunde vi under fjolåret se en markant volymökning över hela landet. Ränteläget har även påverkat investeringsklimatet och för flertalet län har skogsfastighetspriserna fortsatt upp från den botten som formades 2014. Hur ser det ut på din marknad?

  Publicerad: 2016-08-01

 • Svensk Fastighetsmarknad fokus 24 orter vt 16

  Marknaderna utanför storstäderna hetast på svensk fastighetsmarknad Sveriges tre storstäder tappar i omsättningsvolym till fördel för Sveriges större städer. Lågräntemiljön fortsätter och gapet mellan fastigheters avkastning och låneräntan tillsammans med en orolig start på börsåret gör att investeringsklimatet för fastigheter fortfarande är oerhört gynnsamt och vi ser en fortsatt mycket stark utveckling på svensk fastighetsmarknad.

  Publicerad: 2016-03-17

 • 2015

 • Svensk Fastighetsmarknad - Fokus 24 orter hösten 2015

  Varmt välkommen till jubileumsupplagan av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter där vi firar att Svefa fyller 20 år. Vi gör detta genom att blicka bakåt 20 år på svensk fastighetsmarknad för att fånga de omdanande händelser som gör att fastighetsmarknaden ser ut som den gör idag. Vi har också valt att blicka framåt motsvarande tidsperiod och fundera över de utmaningar stadsplaneringen står. Trevlig läsning!

  Publicerad: 2015-09-07

 • Svensk Fastighetsmarknad – Fokus Skog 2015

  Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad - Fokus Skog. Fjolåret blev händelserikt för Skogssverige. Exportnäringen fick återigen välbehövlig draghjälp av den sjunkande kronkursen, med ökade exportvolymer till USA som följd. Det förbättrade affärsklimatet gav i sin tur virkesprisuppgångar, vilket tillsammans med det låga ränteläget nog får betraktas som en del av förklaringen till att den breda prisnedgången på skogsfastigheter, som inleddes hösten 2011, har stannat upp i en stor del av landet och att priserna även vänt upp i en del län.

  Publicerad: 2015-06-04

 • Svensk Fastighetsmarknad Tema: Landstingens fastighetsinnehav

  Välkommen till vårens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. En rekordhög transaktionsvolym, mycket kapital som söker sig till fastighetsinvesteringar och ökad riskaptit är samtliga indikatorer på att vi befinner oss i en fastighetshögkonjunktur. Samtidigt är de underliggande drivkrafterna för fastigheters avkastning beroende av att den ekonomiska återhämtningen tar fart. Vad är utsikterna för 2015? Var finns möjligheterna och vilka är riskerna?

  Publicerad: 2015-03-11

 • 2014

 • Svensk Fastighetsmarknad Tema: Kommunernas fastighetsinnehav

  Välkommen till höstens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. Med valresultatet klart ligger plattformen förhoppningsvis klar för kommunernas arbete. Med ett utbyggnadsbehov av kommunal service och ett behov av nya bostäder för en växande befolkning i flera kommuner blir strategin för fastighetsinnehavet och kommunernas agerande intressant för affärsmöjligheterna på svensk fastighetsmarknad.

  Publicerad: 2014-09-16

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus Skog vt 14

  Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog! Att Skogsrapporten varje år blir mer efterlängtad märker vi genom våra kunder. Om det beror på att rapporten efter fyra år blivit en inarbetad informationskälla eller om det är en effekt av en allt större prisosäkerhet i marknaden låter vi vara osagt. För på den senare punkten är tyvärr trenden påtagligt tydlig. Värdenedgången för skogsfastigheter fortsätter i princip i hela landet. Det som varierar är storleken på nedgången mellan olika landsdelar och, som alltid, mellan bra och dåliga objekt. Hur ser det ut i ditt län?

  Publicerad: 2014-04-24

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus 24 orter vt 14

  Varmt välkommen till vårens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter. När tillväxten tar fart och valet stundar är det då fortsatt investeringar i bostadsegmentet och samhällsfastigheter som vi får se under 2014? Här ger vi vår syn på marknaden, aktuella trender samt utmaningar och möjligheter för fastighetsmarknadens aktörer.

  Publicerad: 2014-03-12

 • 2013

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus 24 orter ht 13

  I denna rapport har vi valt att titta närmare på infrastruktur, ett spännande segment där vi ser stora nationella och lokala satsningar på flera delmarknader men där vi också ser utmaningar med att resa kapital till investeringarna vilket kan leda till utvecklingen av ett nytt, spännande investeringssegment med nya aktörer och en vidare definition av marknaden för samhällsfastigheter.

  Publicerad: 2013-09-19

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus Skog 2013

  Varmt välkommen till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog! Vår första rapport med inriktning på fastighetsmarknaden gavs ut hösten 2009. Första rapporten med fokus skog gavs ut 2011 och det är nu tredje gången vi låter marknaden ta del av vår bild av den svenska skogsfastighetsmarknaden.

  Publicerad: 2013-05-22

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus 24 orter vt 13

  I denna rapport har vi valt att fokusera på ett annat attraktivt segment på dagens investeringsmarknad: bostadsfastigheter.

  Publicerad: 2013-03-06

 • 2012

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus 24 orter ht 12

  Återigen presenteras analyser av Sveriges 24 mest betydelsefulla orter på storhusmarknaden. Till detta nummer har vi valt att utveckla rapporten vidare och kan presentera flera spännande nyheter. En av dessa är att vi har valt att lyfta fram ett tema som löper genom hela rapporten – Samhällsfastigheter.

  Publicerad: 2012-09-24

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus Skog vt 12

  Varmt välkomna till årets upplaga av Svensk Fastighetsmarknad med fokus på skog. Det är nu andra gången som rapporten är grön och handlar om skog. Det känns väldigt bra att kunna erbjuda er som funderar på att investera i skogsmark en inblick i skogsfastighetsmarknaden över hela landet.

  Publicerad: 2012-05-22

 • Svensk Fastighetsmarknad - fokus 24 orter vt 12

  Varmt välkommen till årets första upplaga av Svensk Fastighetsmarknad! Det är nu sjätte gången vi delger vår syn på den svenska fastighetsmarknaden och jag hoppas att ni uppskattar vår intention att ge er nya motiv till goda affärsmöjligheter!

  Publicerad: 2012-04-10

Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.