Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

 

Vi frågade Lars Åstrand och Kajsa Barkar, två av Svefas experter inom området, vad samfällighetsföreningar bör tänka på när de kontaktas av utomstående aktörer som önskar tillgång till eller utnyttja deras väg. Kajsa och Lars har lång och omfattande erfarenhet av att jobba tillsammans med samfällighetsföreningar för att på bästa sätt hantera de frågeställningar som de ställs inför.

 

Vilka är de vanligaste frågorna som Vägsamfälligheter ställs inför?

Det kan till exempel vara förläggning av ledningar i vägområdet, anslutning av nya exploateringsområden, tillfällig trafik i samband med exploatering eller anläggningsarbeten, detaljplaneläggning med krav på ombyggnad eller standardhöjning, åtgärder vid anslutning till allmän väg.

Vad kan det innebära för utmaningar för vägsamfälligheterna?
Föreningarna behöver göra avvägningar mellan medlemmarnas intressen och andra enskilda eller allmänna intressen som medför krav på nyttjande av vägarna.

Föreningarna har som väghållare rätt till kompensation men måste samtidigt balansera sina krav mot de rättigheter som följer av lagstiftning, detaljplaner mm. För att göra de avvägningarna behövs både kunskap om samhällsbyggnadsprocessen och lagstiftningen.

Vad bör man som samfällighet tänka på, vilka är fallgroparna och vad är det som kan hända om man gör fel?

När föreningen ställs inför en ny situation bör man ta reda på förutsättningarna och spelreglerna innan man tar ställning. För styrelsen kan det vara svårt att inför medlemmarna förklara överenskommelser
eller åtgärder som medför störningar eller annars kan påverka dem. Då är det viktigt att veta att man faktiskt har tillgodosett deras intressen så långt det är möjligt.

Vi rekommenderar att man i sådana lägen utnyttjar
möjligheterna att få sakkunnig rådgivning. Följderna av att ta fel beslut kan vara att medlemmarna drabbas av onödiga kostnader eller myndighetsbeslut som annars gått att undvika eller påverka i mera
gynnsam riktning.

Vad kan Svefa hjälpa till med?

Svefa kan hjälpa enskilda väghållare med rådgivning och stöd i många av de frågor som kan dyka upp. Våra medarbetare har lång erfarenhet av lantmäteriförrättningar, kommunal detaljplanering, markåtkomstprocesser och ersättningsfrågor. Vanligt förekommande uppdrag åt samfällighetsföreningar är att analysera och förklara de beslut som styr verksamheten, att ge råd och upprätta yttranden i detaljplanering, att ta fram förslag till uppdaterade andelstal, att teckna avtal med externa aktörer som vill använda föreningens vägar. Vi kan även medverka som bisittare eller mötesordförande på föreningsstämmor. Svefa anordnar även kurser för styrelseledamöter i samfällighetsföreningar om gällande lagstiftning, praxis och praktisk förvaltning.

 

”Föreningarna har som väghållare rätt till kompensation men måste samtidigt balansera sina krav mot de rättigheter som till exempel följer av lagstiftning och detaljplaner. För att göra de avvägningarna behövs både kunskap om samhällsbyggnadsprocessen och lagstiftningen. ”

Kajsa Barkar, Seniorkonsult, Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

 

Svefa tips och råd till samfällighetsföreningar

 1. Ta reda på och säkerställ att ni arbetar utifrån faktiskt
  gällande anläggningsbeslut och andelstal.
 2. Om det finns olika viljor inom styrelsen eller bland
  medlemmarna, läs på stadgarna och se till att alla
  beslut följer kraven där.
 3. Ta hjälp i tid!
  Ta in kompetent stöd tidigt, helst direkt
  när ni blir kontaktade. Då undviker ni kostsamma
  misstag och kan utnyttja de möjligheter som finns
  maximalt.

Vill du veta mer om Vägsamfälligheter och få tips?

Vi kan hjälpa er

Axel Engström Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 74

axel.engstrom@svefa.se

Norrköping

Ulrica Lindsköld Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 60

ulrica.lindskold@svefa.se

Norrköping

Kajsa Barkar Affärsutvecklingsansvarig Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 16

kajsa.barkar@svefa.se

Stockholm

Lars Åstrand Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 36

lars.astrand@svefa.se

Östersund


Fler nyheter

Artikel | 2022-09-19

Så hjälpte Svefa GreenGold Group att värdera 30 000 hektar skog i 7 olika länder

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-09-28

Sve­fa hjäl­per Svens­ka kyr­kan att lång­sik­tigt sä­ker­stäl­la än­da­måls­...

Läs mer Läs mer

Rapport | 2022-05-19

Nu är vårens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad 2022 här

Läs mer Läs mer